Întrebări frecvente

Toate

 1. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea?

  · Pentru consumatorii casnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențialul consumator casnic este obligat să se prezinte la furnizor cu urmăroarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. buletinul de identitatea a proprietarului;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  6. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  7. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019);
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia pașaportului tehnic a contorului electric;
  10. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent.

  · Pentru consumatorii noncasnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, pct. 78 – actul de corespundere a centralei electrice, eliberat de organul supravegherii energiei de stat al ANRE);
  6. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  7. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent;
  10. prezentarea în formă scrisă a programului de lucru.

 2. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum, care nu este deconectat?

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator, în urma achiziției imobilului deja racordat, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul la folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
  3. buletinul de identitate a proprietarului;
  4. actul care atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul.

 3. Cum pot achita factura pentru energia electrică?

  Factura pentru energia electrică poate fi achită prin intermediul aplicațiilor online, runpay.md, internet banking sau filialele băncilor.

 4. De ce nu am primit factura la energie electrică?

  Fie că factura dumneavoastră a fost eronat plasată în altă cutie poștală sau a fost automat distribuită în spam, operatorii din birourile comerciale unde se află locul dumneavoastră de consum vă pot oferi toate informațiile necesare cu privire la lipsa facturii pentru energia electrică. Datele de contact le găsiți pe pagina contacte.
  De asemenea, ”FEE-Nord” SA nu emite factura dacă consumatorul nu are sumă spre plată. Factura de plată pentru energia electrică poate fi descărcată din cabinetul consumatorului.

 5. Cum să aflu numărul contractului de furnizarea a energiei electrice?

  Numărul contractului de furnizare a energiei electrice poate fi regăsit în factura de plată pentru energie electrică.
  Numărul contractului de furnizare

 6. E adevărat că factura de plată a energiei electrice poate fi recepționată prin poșta electronica?

  În baza unei cereri, fiecare consumator poate beneficia de serviciul gratuit ”Factura pe E-mail”. Pentru a beneficia de avantajele serviciului ”Factura pe email” ai nevoie de:
  ⮚ pentru persoane fizice:

  • să completezi o cerere-tip;
  • să atașezi la cerere o copie a buletinului de identitate.
  ⮚ pentru persoane juridice:
  • să completezi o cerere-tip semnată de administrator cu semnătura electronică sau cu ștampila umedă.
  Completați modelul de cerere împreună cu actele anexate și expediați la adresa de e-mail anticamera@fee-nord.md.

 7. Ce să fac dacă am achitat factura la energie electrică de 2 ori?

  Sumele achitate în avans se includ automat în următoarea factură de plată. Pentru a verifica soldul plății în avans puteți accesa cabinetul consumatorului.

 8. După câte zile de neachitare a facturii are loc deconectarea de la rețeaua electrică?

  Pentru a nu risca deconectarea de la rețeaua electrică, plata se realizează în cel mult 10 zile calendaristice de la termenul stabilit în factura de plată.

 9. Cât timp durează reconectarea locului de consum la rețeaua electrică?

  Reconectarea locului de consum la rețeaua electrică se realizează până în 2 zile calendaristice după achitarea datoriilor de plată, taxei de deconectare și realizării plății în avans.

 10. La ce data intră în vigoare mecanismul de facturare netă?

  Mecanismul de facturare netă se aplică din 1 ianuarie 2024, în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu.

 11. Cine poate deveni un prosumator de energie electrică din surse regenerabile?

  Рrosumator de energie electrică din surse regenerabile se consideră consumatorul final, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca sau comercializa energia electrică produsă din surse regenerabile, cu condiția că, în cazul unui prosumator noncasnic de energie electrică din surse regenerabile, aceste activități nu constituie activitatea sa comercială sau profesională de bază.
  Orice consumator final are dreptul de a încheia contract de prosumator de energie electrică din surse regenerabile, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  1. centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului în cadrul aceluiași loc de consum;
  2. centrala electrică a prosumatorului funcționează în mod paralel şi sincronic cu rețeaua electrică și este echipată cu un mecanism de protecție, care deconectează automat centrala electrică de la rețeaua electrică și întrerupe livrarea energiei electrice în rețea în cazul în care este întreruptă livrarea din rețea a energiei electrice către prosumator;
  3. capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW. Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralei electrice în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective, de asemenea, poate limita cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale de timp. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică monitorizează aceste cazuri și acțiunile întreprinse de operatorii de sistem în vederea soluționării acestor limitări și este responsabilă de soluționarea litigiilor dintre operatorii de sistem și prosumatori;
  4. la punctul de măsurare în locul său de consum acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional, care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețea și care corespunde cerințelor stabilite de Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
 12. Cum pot depune o cerere către furnizor pentru a utiliza mecanismul de facturare netă?

  O cerere de utilizare a mecanismului de facturare netă poate fi depusă direct la oficiul comercial al ”FEE-Nord” SA aferent locului Dvs. de consum.

 13. Trebuie să achit factura de energie electrică, dacă sunt proprietar de centrală electrică?

  La emiterea facturii pentru energia electrică pe numele prosumatorului furnizorul ia în considerare volumele de energie electrică livrată și cele consumate din rețeaua electrică de distribuție într-o perioadă de facturare, exprimate în echivalent monetar, și stabilește soldul monetar aferent prosumatorului pentru perioada respectivă.

  Dacă soldul monetar al prosumatorului este negativ, acesta este reflectat în factură ca datorie și, drept urmare, prosumatorul trebuie să achite factura cu datoria în cauză.

 14. La ce tarif se compensează excesul de energie electrică injectată în rețelele electrice?

  În vederea aplicării schemei de sprijin pentru prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune, care au semnat contracte cu prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, procură energia electrică livrată de aceştia în rețeaua electrică de distribuție la prețul mediu de închidere a pieței pentru ziua următoare în perioada de facturare. Până la stabilirea unei piețe pentru ziua următoare lichide, furnizorii serviciului universal și cei de ultimă opțiune aplică prețul mediu de procurare a energiei electrice pentru perioada de facturare de la toate sursele, cu excepția cantităților de energie electrică procurate de la furnizorul central de energie electrică. Prețul pentru determinarea contravalorii energiei livrate în rețea în luna de calcul se stabilește după data de 17-20 a lunii următoare lunii de calcul.

 15. Pot solicita aplicarea mecanismului de contorizare netă din surse regenerabile în acest moment?

  De la 1 ianuarie 2024 se semnează contracte numai pentru mecanismul de facturare netă în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu.

 16. Ce se întâmplă la schimbarea proprietarului unui bun imobil dotat anterior cu centrală electrică de către proprietarul precedent, beneficiar al mecanismului de contorizare netă?

  Dacă noul proprietar solicită încheierea unui contract nou, se vor aplica prevederile pct. 392 din Legea nr. 10/2016, cu respectarea limitelor de capacitate și a plafoanelor individuale stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

  Acesta înseamnă că de la 01.01.24 furnizorul nu poate încheia contract nou de contorizare netă, deoarece acest mecanism de sprijin pentru centrale electrice din surse regenerabile pentru noile contracte a fost înlocuit cu mecanismul de facturare netă. Aceeași regulă se aplică în orice situație, în care este necesară încheierea unui contract nou. Aşa cum contractul precedent încetează/rezoluționează, el nu mai există și apare un alt contract, în raport cu care se poate aplica doar mecanismul de facturare netă.

 17. Cum află prosumatorii datele lunare privind cantitatea de energie electrică livrată în rețea, prețul de achiziție a energiei de către furnizor și informația privind divizarea volumului de energie electrică în funcție de cota TVA aplicată (pentru prosumatorii plătitori de TVA)?

  Datele lunare privind cantitatea de energie electrică livrată în rețea, prețul de achiziție a energiei de către furnizor și informația privind divizarea volumului de energie electrică în funcţie de cota TVA aplicată (pentru prosumatorii plătitori de TVA) sunt calculate și transmise prosumatorilor pe poșta electronică de către furnizor. În acest scop, la semnarea contractului de aplicare a mecanismului de facturare netă prosumatorul va actualiza datele personale oferite furnizorului (persoane responsabile, nr. de telefon, adrese de e-mail etc.).

 18. Care este programul de lucru?

  Toate birourile comerciale inclusiv sediul central activează în regim:

  Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
  pauză de masă: 12:00 - 13:00
  zile de odihnă: Sâmbătă - Duminică

Contract

 1. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea?

  · Pentru consumatorii casnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențialul consumator casnic este obligat să se prezinte la furnizor cu urmăroarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. buletinul de identitatea a proprietarului;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  6. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  7. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019);
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia pașaportului tehnic a contorului electric;
  10. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent.

  · Pentru consumatorii noncasnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, pct. 78 – actul de corespundere a centralei electrice, eliberat de organul supravegherii energiei de stat al ANRE);
  6. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  7. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent;
  10. prezentarea în formă scrisă a programului de lucru.

 2. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum, care nu este deconectat?

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator, în urma achiziției imobilului deja racordat, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul la folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
  3. buletinul de identitate a proprietarului;
  4. actul care atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul.

Factura

 1. Cum pot achita factura pentru energia electrică?

  Factura pentru energia electrică poate fi achită prin intermediul aplicațiilor online, runpay.md, internet banking sau filialele băncilor.

 2. De ce nu am primit factura la energie electrică?

  Fie că factura dumneavoastră a fost eronat plasată în altă cutie poștală sau a fost automat distribuită în spam, operatorii din birourile comerciale unde se află locul dumneavoastră de consum vă pot oferi toate informațiile necesare cu privire la lipsa facturii pentru energia electrică. Datele de contact le găsiți pe pagina contacte.
  De asemenea, ”FEE-Nord” SA nu emite factura dacă consumatorul nu are sumă spre plată. Factura de plată pentru energia electrică poate fi descărcată din cabinetul consumatorului.

 3. Cum să aflu numărul contractului de furnizarea a energiei electrice?

  Numărul contractului de furnizare a energiei electrice poate fi regăsit în factura de plată pentru energie electrică.
  Numărul contractului de furnizare

 4. E adevărat că factura de plată a energiei electrice poate fi recepționată prin poșta electronica?

  În baza unei cereri, fiecare consumator poate beneficia de serviciul gratuit ”Factura pe E-mail”. Pentru a beneficia de avantajele serviciului ”Factura pe email” ai nevoie de:
  ⮚ pentru persoane fizice:

  • să completezi o cerere-tip;
  • să atașezi la cerere o copie a buletinului de identitate.
  ⮚ pentru persoane juridice:
  • să completezi o cerere-tip semnată de administrator cu semnătura electronică sau cu ștampila umedă.
  Completați modelul de cerere împreună cu actele anexate și expediați la adresa de e-mail anticamera@fee-nord.md.

 5. Ce să fac dacă am achitat factura la energie electrică de 2 ori?

  Sumele achitate în avans se includ automat în următoarea factură de plată. Pentru a verifica soldul plății în avans puteți accesa cabinetul consumatorului.

 6. După câte zile de neachitare a facturii are loc deconectarea de la rețeaua electrică?

  Pentru a nu risca deconectarea de la rețeaua electrică, plata se realizează în cel mult 10 zile calendaristice de la termenul stabilit în factura de plată.

 7. Cât timp durează reconectarea locului de consum la rețeaua electrică?

  Reconectarea locului de consum la rețeaua electrică se realizează până în 2 zile calendaristice după achitarea datoriilor de plată, taxei de deconectare și realizării plății în avans.

Facturarea netă

 1. La ce data intră în vigoare mecanismul de facturare netă?

  Mecanismul de facturare netă se aplică din 1 ianuarie 2024, în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu.

 2. Cine poate deveni un prosumator de energie electrică din surse regenerabile?

  Рrosumator de energie electrică din surse regenerabile se consideră consumatorul final, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca sau comercializa energia electrică produsă din surse regenerabile, cu condiția că, în cazul unui prosumator noncasnic de energie electrică din surse regenerabile, aceste activități nu constituie activitatea sa comercială sau profesională de bază.
  Orice consumator final are dreptul de a încheia contract de prosumator de energie electrică din surse regenerabile, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  1. centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului în cadrul aceluiași loc de consum;
  2. centrala electrică a prosumatorului funcționează în mod paralel şi sincronic cu rețeaua electrică și este echipată cu un mecanism de protecție, care deconectează automat centrala electrică de la rețeaua electrică și întrerupe livrarea energiei electrice în rețea în cazul în care este întreruptă livrarea din rețea a energiei electrice către prosumator;
  3. capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW. Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralei electrice în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective, de asemenea, poate limita cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale de timp. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică monitorizează aceste cazuri și acțiunile întreprinse de operatorii de sistem în vederea soluționării acestor limitări și este responsabilă de soluționarea litigiilor dintre operatorii de sistem și prosumatori;
  4. la punctul de măsurare în locul său de consum acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional, care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețea și care corespunde cerințelor stabilite de Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
 3. Cum pot depune o cerere către furnizor pentru a utiliza mecanismul de facturare netă?

  O cerere de utilizare a mecanismului de facturare netă poate fi depusă direct la oficiul comercial al ”FEE-Nord” SA aferent locului Dvs. de consum.

 4. Trebuie să achit factura de energie electrică, dacă sunt proprietar de centrală electrică?

  La emiterea facturii pentru energia electrică pe numele prosumatorului furnizorul ia în considerare volumele de energie electrică livrată și cele consumate din rețeaua electrică de distribuție într-o perioadă de facturare, exprimate în echivalent monetar, și stabilește soldul monetar aferent prosumatorului pentru perioada respectivă.

  Dacă soldul monetar al prosumatorului este negativ, acesta este reflectat în factură ca datorie și, drept urmare, prosumatorul trebuie să achite factura cu datoria în cauză.

 5. La ce tarif se compensează excesul de energie electrică injectată în rețelele electrice?

  În vederea aplicării schemei de sprijin pentru prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune, care au semnat contracte cu prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile, procură energia electrică livrată de aceştia în rețeaua electrică de distribuție la prețul mediu de închidere a pieței pentru ziua următoare în perioada de facturare. Până la stabilirea unei piețe pentru ziua următoare lichide, furnizorii serviciului universal și cei de ultimă opțiune aplică prețul mediu de procurare a energiei electrice pentru perioada de facturare de la toate sursele, cu excepția cantităților de energie electrică procurate de la furnizorul central de energie electrică. Prețul pentru determinarea contravalorii energiei livrate în rețea în luna de calcul se stabilește după data de 17-20 a lunii următoare lunii de calcul.

 6. Pot solicita aplicarea mecanismului de contorizare netă din surse regenerabile în acest moment?

  De la 1 ianuarie 2024 se semnează contracte numai pentru mecanismul de facturare netă în cazul producătorilor de energie verde pentru consumul propriu.

 7. Ce se întâmplă la schimbarea proprietarului unui bun imobil dotat anterior cu centrală electrică de către proprietarul precedent, beneficiar al mecanismului de contorizare netă?

  Dacă noul proprietar solicită încheierea unui contract nou, se vor aplica prevederile pct. 392 din Legea nr. 10/2016, cu respectarea limitelor de capacitate și a plafoanelor individuale stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

  Acesta înseamnă că de la 01.01.24 furnizorul nu poate încheia contract nou de contorizare netă, deoarece acest mecanism de sprijin pentru centrale electrice din surse regenerabile pentru noile contracte a fost înlocuit cu mecanismul de facturare netă. Aceeași regulă se aplică în orice situație, în care este necesară încheierea unui contract nou. Aşa cum contractul precedent încetează/rezoluționează, el nu mai există și apare un alt contract, în raport cu care se poate aplica doar mecanismul de facturare netă.

 8. Cum află prosumatorii datele lunare privind cantitatea de energie electrică livrată în rețea, prețul de achiziție a energiei de către furnizor și informația privind divizarea volumului de energie electrică în funcție de cota TVA aplicată (pentru prosumatorii plătitori de TVA)?

  Datele lunare privind cantitatea de energie electrică livrată în rețea, prețul de achiziție a energiei de către furnizor și informația privind divizarea volumului de energie electrică în funcţie de cota TVA aplicată (pentru prosumatorii plătitori de TVA) sunt calculate și transmise prosumatorilor pe poșta electronică de către furnizor. În acest scop, la semnarea contractului de aplicare a mecanismului de facturare netă prosumatorul va actualiza datele personale oferite furnizorului (persoane responsabile, nr. de telefon, adrese de e-mail etc.).

Alte

 1. Care este programul de lucru?

  Toate birourile comerciale inclusiv sediul central activează în regim:

  Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
  pauză de masă: 12:00 - 13:00
  zile de odihnă: Sâmbătă - Duminică

This site is registered on wpml.org as a development site.